ROT-PRISET

Gasverket hus 8 vinner ROT-priset 2021

ROT-PRISET

Gasverket hus 8 har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Det gamla reningshuset, Hus 8 i Gasverket, uppfördes som en del i den ursprungliga anläggningen som ritades av Ferdinand Boberg. Byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket inneburit att renoveringsarbetet har behövt förhålla sig till dess befintliga utformning.

Adress: Tengelinsgatan 3, Stockholm
Byggherre/fastighetsägare: CA Fastigheter
Byggentreprenör: Mobil Bygg AB
Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Då byggnaden tidigare varit en verksamhet för rening av kolgas som producerat miljöfarligt avfall har omfattande sanering föregått renoveringen för att byggnaden ska kunna tas i bruk. Ytterväggar och fönster har renoverats skonsamt för att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Invändigt har de ursprungliga takstolarna bevarats, liksom gångbryggor och befintliga stegar till lanterninen. Projektet har lagt stor vikt vid en god och säker arbetsmiljö, liksom att uppfylla de högt ställda miljökraven. I dag inrymmer fastigheten Berghs School of Communication, men dess inbyggda flexibilitet gör att även andra typer av verksamheter kan bedrivas här i framtiden.

Juryns motivering

”Gasverkets reningshus får ROT-priset för den inspirerande transformationen av byggnaden från tomt skal till en artikulerad skönhet med framtidsmöjligheter. Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Projektet har trotsat det motstånd som byggnadens tidigare föroreningar utgjorde.

Den stängda och otillgängliga byggnaden har öppnats upp och fått ny aktualitet med skolverksamhet och studenter. Valet av hyresgäst är en lyckträ­ff inte bara för fastigheten utan också för utvecklingen av den nya stadsdelen. Det långsiktiga ägandet, medvetna processer och samspelet mellan byggherrens, entreprenörens och arkitektens kompetens är en nyckel till projektets resultat och ekonomiska framgång. Gasverket Hus 8 visar dessutom att god arkitektur byggd med kvalitativa material kan leva länge och spela en central roll vid olika tidsepoker.”

Hedersomnämnande:
KV Eken 7

Juryn valde i år att komplettera med ett hedersomnämnande till ombyggnaden av KV Eken 7 på Villagatan i Stockholm med motiveringen:

”Projektet får hedersomnämnande för sin omsorgsfulla inläsning av byggnaden bortom senare tiders förstörande tillägg. Byggnadens idé och arkitektoniska kvalitét får åter ta plats men i en nutida tappning som svarar mot de krav som verksamheten ställer idag. Tilläggen är medvetna, konsekventa och hänsynsfulla i relation till de existerande värdena. Det goda samarbetet mellan byggherre, arkitekt och entreprenör är föredömligt vilket det väl genomförda projektet med rimliga byggkostnader är ett bevis på.

Byggprocessen har präglats av medvetna processer och hänsyn till den nära omgivningen. Små byggnadshyttor för stenarbeten och smidesarbeten ordnades på platsen för att minimera transporter genom staden. Den välorganiserade och välstädade byggarbetsplatsen medverkade till en god arbetsmiljö. Byggplanket blev mötesplatsen med omvärlden och engagerade förbipasserande med årstidsbundna dekorationer och elever på den närliggande skolan inbjöds att använda en del av planket.”


Juryn för ROT-priset 2020

  • Stefan Attefall, ordförande
  • Jan Wejdmark, Newsec
  • Anders Larsson, Thetis AB
  • Lone-Pia Bach, Bach Arkitekter och
    vinnare av ROT-priset 2020

Om ROT-priset

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.