Gör som närmare 850 andra byggföretag – bli medlem i Byggmästare­föreningen!

Att vara medlem hos Stockholms eller Gotlands Byggmästareförening betyder att du som företag alltid är uppdaterad om den senaste utvecklingen i branschen och hjälper till att driva samhällsutvecklingen framåt.

Vad kostar det? Beräkna kostnad för medlemskap här!

Lägg in företagets årslönesumma här:

Serviceavgift per år

För företag som har medlemskap i Byggföretagen
Svenskt Näringsliv :- 0.077% av lönesumman (lägst 428:-)
Byggföretagen :- 0.45% av lönesumman (lägst 6000:-)
Byggmästareföreningen :- 0.035% av lönesumman (lägst 850:-)
BF:s rekryterings- & utbildningsfond :- 0.015% av lönesumman (lägst 350:-)
Summa :- Varav :- till Byggmästareföreningen

Serviceavgift per år

Byggmästareföreningen :- 0.335% av lönesumman (lägst 2850:-)
BF:s rekryterings- & utbildningsfond :- 0.015% av lönesumman (lägst 350:-)
Summa :- Exklusive medlemsavgift och inträdesavgift

Medlemsavgift per år

Stockholm 400:-
Gotland 600:-

Inträdesavgift

Stockholm och Gotland 600:-

Kriterier för medlemskap

Byggmästareföreningen (BF) arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet.

För medlemskap i BF måste företaget uppfylla Byggföretagens kriterier

 • Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de områden för vilka Byggföretagen tecknar kollektivavtal.
 • Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i Byggföretagen.
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma). Utländskt företag har därutöver fast driftställe och filial i Sverige som är registrerad hos Bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige.
 • Företaget har en auktoriserad eller godkänd revisor alternativt auktoriserad redovisningskonsult.
 • Företaget är godkänt för F-skatt i Sverige. Företaget är momsregistrerat samt registrerat som arbetsgivare, och har betalat in sociala avgifter för en heltidsanställd under minst sex månader (såvida det inte är ett holdingbolag i en koncern), i Sverige och i det land där företaget har sitt säte.
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, suppleanter, VD och revisorer eller redovisningskonsult har klanderfri vandel*.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter hos myndigheter.
 • Företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda och lönesummor vid ansökan och åtar sig att under första kvartalet varje år uppdatera dessa uppgifter.
 • Företaget ska ha minst en årsredovisning utan några allvarligare anmärkningar i sin revisionsberättelse eller utlåtande från auktoriserad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret.
 • Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga handlingar som Byggföretagen begär för att kunna bedöma om företagets medlemsansökan kan beviljas eller inte eller om medlemskap kan bestå eller inte.
 • Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in till Byggföretagen är riktiga och korrekta. Handlingar från annat land ska vara översatta till svenska eller engelska, granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille.
 • Företaget och dess företrädare åtar sig att – under de första sex månaderna som medlem i Byggföretagen på egen bekostnad genomgå av förbundsstyrelsen fastställd utbildning för att medlemskapet ska bestå, – betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift samt övriga fakturor för varor och tjänster från Byggföretagen eller dess dotterbolag, – följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler, – följa Byggföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar, – tillämpa Byggföretagens uppförandekod, – tillämpa Byggföretagens kollektivavtal, – tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt, – delta i ett introduktionssamtal, – agera så att förbundets intressen inte skadas

* Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professionellt och i enlighet med gällande lagar och regler samt sköter skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de företag personen är eller har varit verksam.

Utöver Byggföretagens kriterier gäller följande för Byggmästareföreningen

 • Företag som uppfyller Byggföretagens kriterier kan efter prövning i Byggmästareföreningens styrelse antas som medlem.
 • Företag som enbart är medlem i Stockholms eller Gotlands Byggmästareförening är skyldig att från den dag företaget anställer personal ansöka om medlemskap i Byggföretagen.
 • Företag som utesluts ur Byggföretagen utesluts även ur Byggmästareföreningen.
 • Ägarbyten och förändringar i ägarförhållande skall inrapporteras till Byggmästareföreningen**.
 • Styrelsen kan efter särskild prövning bevilja personligt medlemskap

**Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde och Byggföretagen och Byggmästareföreningen äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller för antagande av nytt medlemsföretag.

Har du frågor om medlemskapet?

Marie Dolk Persson

Bransch- och föreningsansvarig Stockholm Gotland

marie.dolk-persson@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 42

Intresseanmälan för medlemskap

Dina uppgifter

Genom att klicka på ”Skicka in intresseanmälan” samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i ansökningsprocessen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.stockholmsbf.se/gdpr.