Lämna ditt bidrag till ROT-priset 2020

Har du under 2019 färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer?ROT-priset_generell_header.jpg

 • Sista inlämningsdag är den 20 februari 2020.
 • De nominerade bidragen informeras den 25 mars 2020.
 • Rundresa till de nominerade bidragen sker den 20 april 2020.
 • Prisutdelning hålls den 28 maj 2020 i Kulturhuset.

Anmälningsformulär

*
*
*
*
Färdigställt/planeras färdigställt år
Kommentar

Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren. 

Till anmälan ska bifogas bilder och ritningar över projektet samt en beskrivning av fastigheten före och efter ombyggnaden med hänsyn till:

 1. hur byggnadens särdrag och historiska värden tillvaratagits och/eller förädlats
 2. byggtekniska utmaningar
 3. hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
 4. arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
 5. produktionskostnad/m2
 6. samarbetsformer mellan beställare och huvudentreprenör, respektive huvudentreprenör och underentreprenör
 7. om byggnadens uthyrningsbarhet har förändrats genom ROT-projektet.

Bilder på objektet:

Till anmälan ska bifogas högupplösta digitala fotografier med namn­given fotograf som Stockholms Byggmästareför­ening har rätt att fritt använda i sin information om ROT-priset.

Överlåtelsen av dessa foto­grafier till Stockholms Byggmästareförening sker genom gåva. I och med att fotografierna sänds in ges Stockholms Byggmästareförening en icke-exklusiv rätt att i och för sin verksamhet kost­nadsfritt använda fotografierna. Detta innebär att du fortsätter att äga dina bilder och kan sälja dem eller lägga dem i något annat bildarkiv om du så önskar.

Det åligger insändaren att garantera att dessa fotografier inte inkräktar på annans upp­hovsrätt eller varumärkesrätt samt att vederbörliga samtycken från en avbildad person som före­kommer på fotografierna inhämtats i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam och person­uppgifts­lagen (1998:204). Genom deltagande i tävlingen, godkänner respektive fotograf publicering av sina namnuppgifter på internet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på http://stockholmsbf.se/gdpr.

Om du har dina dokument sparade i olika mappar/kataloger ser vi helst att du delar upp dina uppladdningar i olika omgångar, en för varje mapp. Ange samma information i formuläret ovan för varje uppladdning. Får du problem eller har frågor kan du kontakta Lennart Granlöf, juryns sekreterare, på e-post lennart@granlof.net eller tel. 0708-63 67 34.