Lämna ditt bidrag till ROT-priset 2018

Just nu pågår processen att utse vinnare av ROT-priset 2017, men redan nu kan du registrera ditt bidrag till ROT-priset 2018.

Har ni under 2017 färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer? Lämna då in ett bidrag till ROT-priset 2018.

Fyll i nedanstående uppgifter och ladda upp de dokument och filer som beskriver det ROT-arbete som har utförts. Du kan fylla på med information till ditt bidrag allt eftersom. Glöm inte att alltid uppge projektets namn.

Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren.

Till anmälan ska bifogas fotografier* och ritningar över projektet samt en beskrivning av fastigheten före och efter ombyggnaden med hänsyn till:

  1. hur byggnadens särdrag och historia värden tillvaratagits och/eller förädlats
  2. byggtekniska utmaningar
  3. hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
  4. arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
  5. produktionskostnad/m2
  6. samarbetsformer mellan beställare och huvudentreprenör, respektive huvudentreprenör och underentreprenör
  7. om byggnadens uthyrningsbarhet har förändrats genom ROT-projektet.
*

*Bilder på objektet:

Till anmälan ska bifogas högupplösta digitala fotografier med namn­given fotograf som Stockholms Byggmästareför­ening har rätt att fritt använda i sin information om ROT-priset.

Överlåtelsen av dessa foto­grafier till Stockholms Byggmästareförening sker genom gåva. I och med att fotografierna sänds in ges Stockholms Byggmästareförening en icke-exklusiv rätt att i och för sin verksamhet kost­nadsfritt använda fotografierna. Detta innebär att du fortsätter att äga dina bilder och kan sälja dem eller lägga dem i något annat bildarkiv om du så önskar.

Det åligger insändaren att garantera att dessa fotografier inte inkräktar på annans upp­hovsrätt eller varumärkesrätt samt att vederbörliga samtycken från en avbildad person som före­kommer på fotografierna inhämtats i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam och person­uppgifts­lagen (1998:204). Genom deltagande i tävlingen, godkänner respektive fotograf publicering av sina namnuppgifter på internet enligt personuppgiftslagen (PUL).

Om du har dina dokument sparade i olika mappar/kataloger ser vi helst att du delar upp dina uppladdningar i olika omgångar, en för varje mapp. Ange samma information i formuläret ovan för varje uppladdning. Får du problem eller har frågor kan du kontakta Lennart Granlöf, juryns sekreterare, på 0708-63 67 34.