Lämna ditt bidrag till ROT-priset 2018

Kommer du under 2017 att färdigställa ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer?Anmäl ditt bidrag till ROT-priset 2018.

Vill du anmäla ett projekt men har inte all information?

Öppna en anmälan nedan redan nu och komplettera dina uppgifter löpande fram till den 22 februari 2018.

Till en början kan du, genom att enbart fylla i projektets namn och ansvarig för tävlingsbidraget och eventuella andra uppgifter som finns tillgängliga, skicka in ditt bidrag. Efterhand när mer information finns tillgänglig räcker det med att du fyller i projektets namn och kompletterar med det nytillkomna materialet så sammanställer vi. Du kommer få en kopia på din anmälan så du vet vilka uppgifter vi saknar från dig.

 • Fyll i projektets namn och ansvarig för tävlingsbidraget.
 • Har du andra uppgifter tillgängliga - fyll även i dessa.
 • Skicka in din anmälan och du får e-post med vad du lämnat in.
 • Komplettera med fler uppgifter fram till den 22 februari 2018.

Har du eller en kollega det där alldeles speciella ROT-projektet som färdigställs under kommande år?

I formuläret till höger kan du föranmäla ett projekt så kontaktar vi dig när det är dags att lämna in kompletterande uppgifter.

ROT-priset_generell_header.jpg

*
*
*
*

Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren. 

Till anmälan ska bifogas bilder och ritningar över projektet samt en beskrivning av fastigheten före och efter ombyggnaden med hänsyn till:

 1. hur byggnadens särdrag och historiska värden tillvaratagits och/eller förädlats
 2. byggtekniska utmaningar
 3. hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
 4. arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
 5. produktionskostnad/m2
 6. samarbetsformer mellan beställare och huvudentreprenör, respektive huvudentreprenör och underentreprenör
 7. om byggnadens uthyrningsbarhet har förändrats genom ROT-projektet.

Bilder på objektet:

Till anmälan ska bifogas högupplösta digitala fotografier med namn­given fotograf som Stockholms Byggmästareför­ening har rätt att fritt använda i sin information om ROT-priset.

Överlåtelsen av dessa foto­grafier till Stockholms Byggmästareförening sker genom gåva. I och med att fotografierna sänds in ges Stockholms Byggmästareförening en icke-exklusiv rätt att i och för sin verksamhet kost­nadsfritt använda fotografierna. Detta innebär att du fortsätter att äga dina bilder och kan sälja dem eller lägga dem i något annat bildarkiv om du så önskar.

Det åligger insändaren att garantera att dessa fotografier inte inkräktar på annans upp­hovsrätt eller varumärkesrätt samt att vederbörliga samtycken från en avbildad person som före­kommer på fotografierna inhämtats i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam och person­uppgifts­lagen (1998:204). Genom deltagande i tävlingen, godkänner respektive fotograf publicering av sina namnuppgifter på internet enligt personuppgiftslagen (PUL).

Om du har dina dokument sparade i olika mappar/kataloger ser vi helst att du delar upp dina uppladdningar i olika omgångar, en för varje mapp. Ange samma information i formuläret ovan för varje uppladdning. Får du problem eller har frågor kan du kontakta Lennart Granlöf, juryns sekreterare, på e-post lennart@granlof.net eller tel. 0708-63 67 34.