Lämna ditt bidrag till ROT-priset 2018

Kommer du under 2017 att färdigställa ett ROT-projekt sin tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer? Just nu pågår processen att utse vinnare av ROT-priset 2017, men redan nu kan du anmäla ditt bidrag till ROT-priset 2018. 

Har du inte alla uppgifter redan nu räcker det till en början med att fylla i projektets namn och sedan fylla på med uppgifter allteftersom.

Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren. 

Till anmälan ska bifogas fotografier* och ritningar över projektet samt en beskrivning av fastigheten före och efter ombyggnaden med hänsyn till:

  1. hur byggnadens särdrag och historiska värden tillvaratagits och/eller förädlats
  2. byggtekniska utmaningar
  3. hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
  4. arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
  5. produktionskostnad/m2
  6. samarbetsformer mellan beställare och huvudentreprenör, respektive huvudentreprenör och underentreprenör
  7. om byggnadens uthyrningsbarhet har förändrats genom ROT-projektet.
*

*Bilder på objektet:

Till anmälan ska bifogas högupplösta digitala fotografier med namn­given fotograf som Stockholms Byggmästareför­ening har rätt att fritt använda i sin information om ROT-priset.

Överlåtelsen av dessa foto­grafier till Stockholms Byggmästareförening sker genom gåva. I och med att fotografierna sänds in ges Stockholms Byggmästareförening en icke-exklusiv rätt att i och för sin verksamhet kost­nadsfritt använda fotografierna. Detta innebär att du fortsätter att äga dina bilder och kan sälja dem eller lägga dem i något annat bildarkiv om du så önskar.

Det åligger insändaren att garantera att dessa fotografier inte inkräktar på annans upp­hovsrätt eller varumärkesrätt samt att vederbörliga samtycken från en avbildad person som före­kommer på fotografierna inhämtats i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam och person­uppgifts­lagen (1998:204). Genom deltagande i tävlingen, godkänner respektive fotograf publicering av sina namnuppgifter på internet enligt personuppgiftslagen (PUL).

Om du har dina dokument sparade i olika mappar/kataloger ser vi helst att du delar upp dina uppladdningar i olika omgångar, en för varje mapp. Ange samma information i formuläret ovan för varje uppladdning. Får du problem eller har frågor kan du kontakta Lennart Granlöf, juryns sekreterare, på 0708-63 67 34.