Strategi och fokusområden

Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsstrategi baseras på Sveriges Byggindustriers nationella verksamhetsplan samt den lokala styrelsens beslut om verksamhetens inriktning. 

Verksamhetsstrategin för Stockholms Byggmästareförening beskrivs i följande sex fokusområden.

En sund byggbransch

Vi verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

Ett modernt medarbetaravtal

Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet.

En säker arbetsplats

Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och trivsamma. Genom rådgivning, samverkan och utbildning vill vi utveckla branschen mot vår nollvision; inga olyckor på våra arbetsplatser.

Värdefullt medlemskap

Ett medlemskap i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier ska ge företagen tydliga fördelar och skicka en kraftfull signal till kunder och omvärld om samhällsansvar, god etik och gott byggande.

En attraktiv byggbransch

Ett gott anseende attraherar de bästa medarbetarna, lägger grunden för goda kundrelationer och ger möjligheter att delta i samhällsutvecklingen på ett konstruktivt sätt. Vi ska arbeta både för att utveckla branschen på ett positivt sätt och för att förmedla en rättvis bild av byggbranschen till allmänheten.

Ansvarsfullt byggande

Vi ska bygga och agera hållbart ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det vi gör idag ska präglas av ett ansvarstagande som vi ska kunna stå till svars för inför nästa generation.