Frågor och svar om överlåtelse och samverkansavtal

För att skapa mer medlemsnytta för alla medlemmar har ett nytt samverkansavtal samt ett avtal om överlåtelse av verksamhet arbetats fram. Här kan du läsa allt du behöver veta om de nya avtalen.

Varför ett nytt samverkansavtal och överlåtelse?

Under ett antal år har ett arbete pågått om Medlemsnytta 2025. Ett resultat av det arbetet är behov av utökad samverkan och gemensamt nyttjade av resurser för ökad tydlighet och medlemsnytta och minskat dubbelarbete. Arbetet har resulterat i ett nytt Samverkansavtal mellan Byggmästareföreningarna och Sveriges Byggindustrier och ett Avtal om överlåtelse av verksamhet. Avtalen träder i kraft den 1 maj 2019.

Vilken verksamhet överlåts från BF till BI?

 • VD-stab, administration samt övrig stöd- och expertfunktion
 • Entreprenadjuridik
 • Kursverksamheten
 • BF9K och BF9K-utskott

Samtliga medarbetare övergår till Sveriges Byggindustrier i samband med överlåtelsen och en överenskommelse om vilka tjänster som ska utföras åt Stockholms Byggmästareförening kommer att göras av VD för respektive organisation.

Varför gör vi detta?

Genom att överlåta verksamheter skapas på flera sätt större medlemsnytta och Stockholms Byggmästareförening kan fokusera på och stärka utskotts- och projektverksamheten

 • Wennerbergsgatan kan etableras som ”Byggarnas Hus” och fyllas med verksamhet.
 • Stockholm som region blir en starkare röst inom Sveriges Byggindustrier.
 • Kursverksamheten kan tillhandahålla ett bredare kursutbud, göra nödvändiga investeringar, öka antalet kurstillfällen samt höja den interna effektiviteten.
 • BF9K ges förutsättningar för större tillväxt och därigenom utvecklingsmöjligheter genom att tillhandahållas i hela landet.
 • Servicen till medlemmarna vad avser rådgivning etc. kommer gemensamt att utvecklas.

Vilka viktiga punkter för Stockholms Byggmästareförening har säkrats?

 • Den lokala verksamheten inom Stockholmsregionen leds och styrs av Regionchef tillika VD för föreningen.
 • Sveriges Byggindustrier tecknar avtal om att verksamheten ska bedrivas på Wennerbergsgatan.
 • Nytt namn för den sammanslagna utbildningsverksamheten.
 • BF9K kommer fortsatt att utvecklas och underhållas.
 • Stockholms Byggmästareförening har möjlighet att påverka kursutbudet i den nya utbildningsverksamheten.
 • Det kommer fortsatt finnas möjlighet att rabattera och sponsra kurser.
 • Det lokala inflytandet kvarstår med utskottsarbetet.

Vilken verksamhet kvarstår hos Byggmästareföreningen?

 • Utskottsverksamhet i form av:

- Bostadsutskott
- Egenföretagarutskott
- Entreprenadutskott
- LOU-utskott
- ROT-utskott
- Konsumententreprenadutskott
- Teknik- och miljöutskott

 • Särskilda projekt så som exempelvis Fair Play Bygg, Centrum för Byggeffektivitet och Samhällsbyggnadslänken
 • Fastighetsförvaltning
 • Byggmästare Eric Forss’ stipendiestiftelse

Hur kommer vi nyttja lokalerna på Wennerbergsgatan och Bremergränd?

Byggmästareföreningarna och Sveriges Byggindustrier är överens om att fortsätta att bedriva och utveckla den regionala verksamheten i lokalerna på Wennerbergsgatan och Bremergränd. Detta regleras i Samarbetsavtal och i hyresavtal.

Hur kommer nya utbildningsverksamheten fungera?

Kursverksamheten överlåts till Sveriges Byggindustrier och bildar tillsammans med Entreprenörsskolan en ny utbildningsenhet med ett nytt namn - Byggbranschens Utbildningscenter. Utbildningsverksamheten i Stockholmsregionen bedrivs i möjligaste mån på Wennerbergsgatan och på Gotland på Bremergränd.

Det lokala inflytande och påverkan på kursinnehåll m.m. säkerställs genom att ett utbildningsutskott bildas inom Stockholms Byggförening samt att ett nationellt utbildningsutskott bildas av förbundsstyrelsen. Idag finns ett interims-utskott inom Sveriges Byggindustrier som leds av Jan Kjellson och har en majoritet av deltagare från Styrelsen i Stockholms Byggmästareförening.

Genom bildande av ett utbildningsutskott kan medlemsföretagen vara med och påverka det regionala utbudet av kurser. Det är även möjligt för Byggmästareföreningar att påverka priserna på kurserna genom att byggmästareförening väljer att sponsra kurser eller ge medlemsrabatter utöver Sveriges Byggindustriers medlemsrabatter.

Vad händer med BF9K?

Både Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier har verksamhetssystem för medlemsföretagen – BF9K och Povel. Genom att samla de två systemen ökas medlemsföretagens möjligheter att hitta alternativa system, eftersom båda systemen kommer att kunna marknadsföras nationellt, så att det går att välja det system som passar bäst. Det ökar också möjligheten att få fler företag att ansluta sig till BF9K.

Det lokala inflytandet säkerställs genom arbetet i BF9K-utskottet som kommer att rapportera till den gemensamma styrelsen för Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggförening.

Hur kommer medlemsinflytande och utskottsarbete se ut?

Genom utskotten bibehålls medlemsföretagens möjligheter att påverka utvecklingen av bransch­frågor lokalt och regionalt. Förbundsstyrelsen i Sveriges Byggindustrier beslutar om vilka nationella utskott som ska tillsättas. De nationella utskotten kan då fånga upp det arbete som bedrivs i de lokala och regionala utskotten så att bra arbete kommer fler till godo. På så sätt kommer de lokala och regionala utskotten även påverka hur frågor drivs nationellt.

Utskotten ska årligen upprätta en verksamhetsplan som kräver godkännande från styrelsen i Stockholms Byggförening och Stockholms Byggmästareförening. De utskott som Stockholms Byggmästareförening driver åtar sig att följa Sveriges Byggindustriers utskottsinstruktion. Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier åtar sig att samverka för att se till att resultat från sådan utskotts­verk­samhet förs vidare så att det tas om hand inom Sveriges Byggindustrier för gemensam opinionsbildning och marknadsföring.

Sveriges Byggindustrier bedriver lokal och nationell utskottsverksamhet och bildandet av nya lokala utskott ska efter verksamhetsöverlåtelsen ske i Stockholms Byggförening och/eller Gotlands Byggförening.