Medlemskriterier

Stockholms Byggmästareförening (BF) arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. För medlemskap i BF måste företaget uppfylla följande kriterier: 

 • Företaget bedriver verksamhet inom byggindustrin i Sverige.
 • Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken anslutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i BI.
 • Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande (inte enskild firma).
 • Företaget ska uppvisa registreringsbevis.
 • Företaget har en godkänd revisor.
 • Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD och revisorer har klanderfri vandel.
 • Företaget ska, om inte särskilda skäl föreligger, ha varit verksamt inom byggindustrin (i eller utanför Sverige) de två senaste åren.
 • Företaget ska, om inte särskilda skäl föreligger, uppvisa de två senaste årsredovisningarna (reviderade av godkänd revisor) och ha rena revisionsberättelser.
 • Företaget har betalat första fakturan avseende medlems- och serviceavgift till BI.
 • Företaget är registrerat för F-skatt och moms samt som arbetsgivare.
 • Företaget har inte restförda skatter och avgifter.
 • Företaget har angivit korrekt uppgift om antal anställda och lönesummor vid ansökan.
 • Företaget åtar sig att följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler.
 • Företaget åtar sig att följa BI:s som Svenskt Näringslivs stadgar.
 • Företaget åtar sig att tillämpa BI:s kollektivavtal  Företaget åtar sig att tillämpa ID06.
 • Företaget åtar sig att delta i ett introduktionssamtal.
 • Företaget och dess företrädare åtar sig att agera så att förbundets intressen inte skadas.
 • Företag som ej har anställd personal (och som långsiktigt inte avser att anställa), och som i övrigt uppfyller BI:s kriterier kan efter prövning i BF styrelse antas som medlem.
 • Företag som enbart är medlem i Stockholms Byggmästareförening är skyldig att från den dag företaget anställer personal ansöka om medlemskap i Byggföretagen.
 • Företag som utesluts ur Byggföretagen utesluts även ur Stockholms Byggmästareförening.
 • Ägarbyten och förändringar i ägarförhållande skall inrapporteras till Stockholms Byggmästareföreningstyrelsen kan efter särskild prövning bevilja personligt medlemskap.
 • Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag likställs detta med nyinträde och Byggföretagen äger i sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller för antagande av ny medlem.