Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material.

Kursinnehåll

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Information om medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik


Kursfakta

32 timmar

Priser är exklusive moms.

Pris Ord pris:10 295 kr
Medlemspris:8750 kr
Datum
Anmälan

Kursen bokas på Entreprenörsskolans hemsida. Där hittar du detaljerad information om kursstarter m.m.
https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/sv/asbest/asbest--sarskild-utbildning-enl-afs-200__55