Underentreprenörens ansvar för försening - vite eller skadestånd

Vi har utfört en totalentreprenad. Entreprenaden blev inte färdig i tid och vi har fått betala ett förseningsvite till vår beställare. Det är vår UE som har orsakat förseningen. Vi vill därför att vår UE ska ersätta oss för vitet som vi har betalat. Är det möjligt och hur ska vi i så fall resonera? ABT-U 07 är avtalat.

Enligt ABT-U 07 p. 7 utgår vite så länge man inte avtalat om annat. Detta vite är 1 procent av kontraktssumman med er UE, dock lägst 5 000 kr, för varje påbörjad vecka som er UE är försenad. Om parterna avtalat om ett vite är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen (se ABT 06 kap. 5 § 3 första stycket sista meningen). Ni kan alltså inte kräva att er UE fullt ut kompenserar er för förseningsvitet till er beställare utan ansvaret är begränsat till vitet som ska utgå enligt ABT-U 07.

Undantagsvis kan en ansvarsbegränsning i form av en vitesklausul jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Av betydelse för den bedömningen kan vara om part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet men även andra omständigheter i det enskilda fallet ska vägas in. Det ska dock framhållas att det generellt krävs mycket för att avtal mellan kommersiella parter ska jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. 

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 11-2019