Preskriptionsavbrott

Vi gjorde en badrumsrenovering åt en bekants lillasyster för sex år sen. Samtidigt som vi fakturerade blev hon av med jobbet. Vi ville vara snälla och lät henne vänta med betalningen. Efter två år skickade vi en påminnelse på fakturan och hon betalade materialkostnaderna. Vi har därefter haft upprepad telefonkontakt med henne och begärt betalning av resterande belopp. Hon har hela tiden sagt att hon ska betala. Eftersom det inte kommit någon betalning så har vi bestämt att gå vidare rättsligt med kravet. Men nu säger vår bekant att kravet är preskriberat. Kan det verkligen vara så?

När det gäller fordringar mot en konsument som avser utförandet av en tjänst följer av preskriptionslagen att preskriptionstiden är tre år. När ni skickade påminnelsen för fyra år sen gjorde ni ett preskriptionsavbrott som resulterade i att en ny preskriptionstid om tre år började löpa. Under de fyra följande åren har ni inte skickat någon påminnelse. Preskriptionsavbrott kan emellertid även åstadkommas genom att en gäldenär utfäster betalning eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. Er beställare har upprepade gånger sagt att hon ska betala för arbetet så fort hon får pengar. Agerandet bör räcka för att bryta preskriptionen på nytt. Tänk bara på att det är ni som har bevisbördan för att preskriptionsavbrott har skett och om ord står mot ord kan det vara svårt att visa. Det är därför bra att ha som rutin att kommunicera skriftligt. 

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 12-2019