Avtal om vite utan procentsats

Vi har renoverat ett trapphus åt en fastighetsägare. I vårt avtal står att förseningsvite ska utgå enligt ABT 06 kap 5 § 3. Men någon procentsats eller något belopp som ska utgå i vite vid en eventuell försening anges inte. Vi blev försenade med tre veckor och beställaren kräver oss nu på förseningsvite med 20 000 kr baserat på att beställaren själv anser att 1 procent av kontraktssumman borde vara ett rimligt belopp. Har beställaren rätt till detta?

Ett förseningsvite, i enlighet med ABT 06, ska vara förutbestämt med en viss fastställd procentsats eller belopp per vecka. Om det inte i avtalet framgår hur stort vitet ska vara vid en eventuell försening så anses inte vite avtalat. I det fallet kan beställaren istället ha rätt till skadestånd för förseningen. Ett skadeståndskrav ska då innehålla en specificering kring vad kravet grundar sig på d.v.s. den skada som beställaren kan visa på grund av förseningen. Svaret på er fråga är därmed nej, beställaren har inte rätt att efter avtalsslutet själv besluta om vilket belopp eller procentsats som ska utgå i förseningsvite.

Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 10-2019