Byggjuridik - Notis 2018-09-18

Header_Byggjuridik-notis_HQ.jpg

2018-09-18

Nya lagregler och två domstolsavgöranden

Nya krav på e-fakturering vid offentlig upphandling

Från den 1 april 2019 måste du som ska lämna in anbud i en offentlig upphandling följa den nya lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. Detta medför att alla leverantörer kommer att behöva fakturera enligt denna standard och att alla upphandlande myndigheter måste kunna ta emot sådana e-fakturor.

Alla de företag som idag inte hanterar e-fakturor måste därför se över sina system för fakturering så att ni klarar regelverket. PDF- fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som en e-faktura enligt den nya standarden. Lagen gäller inte retroaktivt dvs lagen gäller inte för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats innan lagen trätt i kraft.

För att veta mer kring vad som krävs för att uppfylla reglerna gå in på Ekonomistyrningsverkets hemsida (ESV): https://www.esv.se/press/nyheter/2018/krav-pa-e-faktura-vid-offentlig-upphandling/alt. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG): https://www.digg.se


Golvpriser vid offentlig upphandling

I sommar kom en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (dom 2018-06-25 i mål nr 5924-17) som behandlade frågan om en upphandlande myndighet får ställa upp krav med formuleringen ”Anbud med timarvode lägre än 350 kr/h för målare kommer inte att antas, eftersom det anses som oskäligt lågt”.

Domstolen kom bland annat fram till att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå anses oskäligt lågt och därför inte kommer att antas. Ett uppställt krav får inte leda till en automatisk uteslutning av leverantörer, utan den upphandlande myndigheten måste gå enligt likabehandlingsprincipen och följa reglerna och formkraven som gäller kring onormalt låga anbud.


Åtkomst- och återställandekostnader vid fel

I juli i år meddelade Högsta domstolen beslut i ett mål som rörde rätten till ersättning för kostnader för arbeten med åtkomst och återställande i samband med åtgärdande av fel i en entreprenad (beslut 2018-07-17 i mål nr Ö 4965-17). Ett VVS-företag hade utfört rörinstallationer, bl.a. avlopp.

Under garantitiden uppstod problem med avloppen och vid besiktning antecknades att det förelåg fel vad avser dessa. Beställaren och entreprenören hade olika uppfattningar om vem av dessa som skulle stå för kostnaderna för arbetena med åtkomst och återställande. Beställaren åtgärdade fel och fick i samband med det kostnader för arbeten med åtkomst och återställande.

En huvudfråga i målet var om kostnaderna för åtkomst och återställande skulle ersättas som en skada enligt ABT 94 kap 5 § 14 eller om de utgjorde kostnader för avhjälpande enligt ABT 94 kap 7 § 25 (motsvarande ABT 06 kap 5 § 11 respektive kap 5 § 17). Enligt ABT 94 kap 5 § 14 (motsvarande ABT 06 kap 5 § 11) är ansvaret begränsat till 15 % av kontraktssumman.

Högsta domstolen kom fram till att kostnaderna för åtkomst och återställande utgjorde kostnader för avhjälpande av fel och att entreprenören var skyldig att ersätta beställaren för de kostnader beställaren haft för åtkomst till ledningarna och återställning efter utförda arbeten för att åtgärda fel. Detta oavsett om arbetena med åtkomst och återställande avsåg annat än de arbeten som entreprenören ursprungligen utfört. Ansvaret var alltså inte begränsat till 15 % av kontraktssumman enligt ABT 94 kap 5 § 14.