Paneldebatt på Bostadsforum den 13 september. Foto: Sofia Jonsson
Paneldebatt på Bostadsforum den 13 september. Foto: Sofia Jonsson

Inga fler kreditrestriktioner, men gärna breda överenskommelser

Den 13 september samlades byggare och kommunföreträdare till höstens första frukostmöte med Bostadsforum - samarbetet mellan Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län). Temat var Hotas bostadsbyggandet och tillväxten av finansiella beslut? Ingen i morgonens panel förespråkade ett skuldkvotstak som de befarar kan hämma byggtakten, utan det som behövs är långsiktiga, breda överenskommelser.

– Jag kan konstatera att kommunpolitiker många gånger har en samsyn kring spelplanen och hur den ska fungera. Det som är viktigt är att politiker på nationell nivå nu tar tag och beslutar om de frågor man faktiskt är överens om för att skapa stabilitet för aktörerna på bostadsmarknaden. Det behövs inga särskilda regler för att bygga i växande städer, men det får inte heller sättas upp försvårande hinder, kommenterade Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, efter frukostmötet.

Ted Lindqvist från Evidens inledde morgonen med att ge en analys av hur bostadsmarknaden i Storstockholm påverkas av det allmänna ekonomiska läget och arbetsmarknadens utveckling. Han konstaterade att statsmakterna redan har infört en rad nya restriktioner som försvårar för hushållen att komma in på bostadsmarknaden. Trots detta har vi sett ett ökat bostadsbyggandet de senaste året, vilket visar att byggandet till stor del handlar om efterfrågan och konjunktur. Det är hushållens finansiella tillgångar liksom planutbudet i attraktiva miljöer som är viktiga för att hålla en hög byggtakt. Lindqvist pekade på en oroväckande tendens att unga människor börjar få svårt att flytta till Stockholm. Då är det inte läge att införa fler kreditrestriktioner som skapar undanträngning för personer med lägre inkomster.

I den efterföljande paneldiskussionen framhöll Mats Persson (L) från riksdagens finansutskott att man måste vara mycket försiktig med nya restriktioner som tillsammans med de nu införda begränsningarna kan bli förödande för hela bostadsmarknaden.

Från byggarhåll efterlyste Anette Frumerie, vd på Besqab modiga politiker som vågar fatta blocköverskridande överenskommelser som ger långsiktigt stabila spelregler för alla aktörer. Olika drastiska restriktioner tenderar alltid att slå hårt mot bostadsbyggandet. Där svarade Mats Persson att det i de bostadssamtal som avbröts i våras fanns ett antal förslag som man faktiskt var överens om och dessa borde riksdagen kunna fatta beslut om relativt omgående.

Från kommunernas sida, som representerades av Claes Thunblad (S), Järfälla och Mikael T Eriksson (M), Sundbyberg, uttrycktes en samsyn när det gäller att hitta långsiktiga regler för bostadsfinansiering så att de kommunerna som redan idag bygger mycket kan fortsätta att utveckla bostäder för både nya och gamla kommuninnevånare. De talade även om behovet av samarbete över kommungränserna och att alla kommuner i regionen tar sitt ansvar för bygga nya bostäder.

Publicerad: 13 sep 2016 Bostad Evenemang