För en sund konkurrens

Södertälje Byggmästareförening bjöd in medlemmarna till frukostmöte på hotell Scandic Skogshöjd på tisdagsmorgonen för att informera om den nya lagen om elektronisk personalliggare och om det nya projektet Fair Play Bygg. Båda två syftar till att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen.

Elektronisk personalliggare

Lagen om elektronisk personalliggare infördes den 1 januari 2016. Hans Åkerlund, företagsrådgivare på Stockholms Byggmästareförening, berättade om lagens tillkomst och om begrepp som är bra att känna till, bland annat är det viktigt att veta vilket ansvar som åligger byggherren respektive den som bedriver byggverksamhet.

Vem ska göra vad?

Det är byggherren som bland annat ska anmäla byggstart till Skatteverket samt skaffa utrustning som möjliggör förande av elektronisk personalliggare och hålla den tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. Byggherren har möjlighet att överlåta hela ansvaret till entreprenören genom att skriftligt avtala om det. Dock går det inte om det rör sig om en delad entreprenad. Entreprenören har ansvar för att föra personalliggare och hålla den tillgänglig för byggherren och Skatteverket.

Det finns också ett undantag från lagen att föra elektronisk personalliggare:

  • Om kostnaden kan antas att inte överstiga fyra prisbasbelopp.
  • Om byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk.

Kontrollbesök

Skatteverket får genomföra kontrollbesök på byggarbetsplatser för att se att elektronisk personalliggare förs och då kan de bland annat begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i byggverksamheten styrker sin identitet. En verksam person som under kortare tid lastar och lossar på byggarbetsplatsen behöver inte registrera sig i personalliggaren, och inte heller personer som är på studiebesök då de inte betraktas som verksamma.

Om inte lagen följs får Skatteverket ta ut kontrollavgifter av byggherren och den som bedriver byggverksamheten.

Fair Play Bygg

Peringvar Östblom och Peter Leander berättade för deltagarna på frukostmötet om Fair Play Bygg. Projektet startade i februari 2016 och drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Syftet är att upptäcka och utreda brottslig verksamhet i byggbranschen med målet att skapa en sund konkurrens på lika villkor i byggbranschen där arbetsplatser är trygga.

Hjälpa myndigheternas arbete

Peringvar Östblom och Peter Leander, som arbetar som konsulter i projektet, tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet. De granskar och sammanställer den inlämnade informationen för att förenkla myndigheters arbete innan de lämnar materialet vidare till rätt myndighet. Tanken är att stödja myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen.

Fair Play Bygg tar emot tips om pågående:

  • Fusk med arbetsgivaravgifter
  • Medarbetare utan arbetstillståndMutor
  • Organiserad svart arbetskraft
  • Svartarbete
  • Utpressning
  • Korruption
  • Skattefusk
  • Bedrägerier


Du kan läsa mer och lämna information anonymt på: www.fairplaybygg.se.

Publicerad: 25 okt 2016 Sund byggbransch Södertälje