Jan Valeskog mottog föreningens 10 punkter för ökat bostadsbyggande av styrelseordförande Maria Zimdahl. Foto: Sofia Jonsson
Jan Valeskog mottog föreningens 10 punkter för ökat bostadsbyggande av styrelseordförande Maria Zimdahl. Foto: Sofia Jonsson

Jan Valeskog talade på föreningens kvartalsmöte

På torsdagen den 26 november hölls det sista kvartalsmötet för 2015 i Stockholms Byggmästareförening. Ett nittiotal medlemmar hade samlats i Bryggarsalen på Norrtullsgatan för att lyssna till Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd rörande exploatering och infrastruktur Stockholms stad.

Förutom att översiktligt presentera stadens nya markanvisningspolicy gick Jan Valeskog också igenom hur staden kommer att införa så kallade gröna parkeringstal som ska uppmuntra till långsiktiga lösningar för att minska bilberoendet. Han redovisade också arbetet med att få fram detaljplaner och mark för nya bostäder.

När det gäller nya satsningar på infrastruktur i Stockholm har lokalpolitikerna stora förhoppningar på det förslag som Sverigeförhandlingen kommer att presentera i början av 2016. Då kommer det att redovisas vilka infrastrukturprojekt som kan komma att få medfinansiering från staten. En förhoppning är att förslaget kommer att innehålla en östlig förbindelse som kan komplettera Förbifarten och innebära att vi får en ringled runt staden.

Till följd av den höga tillväxttakten i Stockholm konstaterade Valeskog att det är viktigt att skapa en bra samverkan inom hela regionen. Han framförde dock en hel del kritik mot landstingets nuvarande arbetssätt och vill gärna se en annan och bättre lösning på samverkansfrågorna.

Publicerad: 30 nov 2015 Evenemang Infrastruktur