Martin Peterson, entreprenadjurist, berättade om några utav årets viktigaste rättsfall. Foto: Ellen Norman
Martin Peterson, entreprenadjurist, berättade om några utav årets viktigaste rättsfall. Foto: Ellen Norman

Årets mest intressanta rättsfall

Under ett år hinner det hända mycket inom entreprenadjuridiken. Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott bjöd den 30 januari in till årets första frukostmöte för att ta upp och kommentera några utav de viktigaste rättsfallen från det gångna året. Under frukostmötet släpptes även nya numret av Byggjuridik.

Lokalen på Wennerbergsgatan var fullsatt när Claes Rising, ordförande för entreprenadutskottet, inledde frukostmötet och hälsade välkomna. Martin Peterson, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening, berättade sedan om fem rättsfall.

  • Rätt till avhjälpandekostnader utan avhjälpande (HD)
  • Divisionschef saknade behörighet att ingå förlikningsavtal (HD)
  • Dagböckers betydelse som bevismedel (TR)
  • Konsuments skyldighet att bereda entreprenören tillfälle att avhjälpa fel (HovR)
  • Troliga förhållanden ska beaktas vid en fackmässig bedömning om uppgifter saknas (HD)


De fyra förstnämnda domarna finns också med i Byggjuridik, som även släpptes under frukostmötet. Men då Högsta domstolen (HD) inte meddelade dom förrän den 27 januari 2015 för det femte och sista fallet som Martin Peterson presenterade finns detta inte med i nya Byggjuridik. Därför följer här ett referat om det, inom byggbranschen mycket uppmärksammade, s.k. ”Gotlandsfallet” (Högsta domstolens mål nr T 407-13).

Bakgrunden var att Region Gotland hade ingått ett entreprenadavtal med en entreprenör om muddringsarbeten i hamnen i Slite på Gotland. Under arbetet stötte entreprenören på kalkberg som denne sprängde bort. För dessa sprängningsarbeten krävde entreprenören ytterligare ersättning från beställaren. Entreprenören ansåg alltså att sprängningsarbetena utgjorde ÄTA-arbeten. Beställaren ansåg emellertid att man inte var skyldig att betala denna ytterligare ersättning och att sprängningsarbetena inte utgjorde ÄTA-arbeten.

Standardavtalet AB 04 utgjorde en del av avtalet mellan parterna. HD prövade frågan om hur AB 04 kap 1 § 8 skall tolkas och tillämpas. I denne bestämmelse står att ”saknas vid tiden för avgivande av anbud uppgifter som avser arbetsområdet eller det område som berörs av entreprenaden skall förhållandena antas vara sådana som kunnat förutsättas vid en fackmässig bedömning”. HD besvarar i domen från vilka utgångspunkter en sådan fackmässig bedömning av förhållandena inom arbetsområdet ska göras.

HD kom fram till att vid en sådan fackmässig bedömning som en anbudsgivare enligt AB 04 kap 1 § 8 kan behöva göra skall anbudsgivaren beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet som är troliga.

Bland annat uttalar HD i domen även att bestämmelsen i AB 04 kap 1 § 8 är tillämplig såväl när uppgifter helt saknas om ett visst förhållande som när det finns uppgifter men dessa är oklara eller ofullständiga. Av domen framgår även att en fackmässig bedömning enligt AB 04 kap 1 § 8 innefattar en genomgång av tillgängligt underlag och att ett led i denna genomgång är att överväga sannolikheten för att ett visst förhållande föreligger som kan påverka kostnaderna för entreprenaden. Det framgår även att en anbudsgivare inte skall behöva förutsätta ett förhållande enbart av det skälet att bedömningsunderlaget indikerar att ett visst förhållande möjligen föreligger. Vidare framgår av domen att en anbudsgivare inte heller ska behöva utgå från att ett visst förhållande föreligger, när sannolikheten är ungefär densamma för förhållandets existens som dess icke-existens.

Stockholms Byggmästareförenings entreprenadjurister kommer senare att återkomma med en analys av domen och angående hur de aktuella reglerna i AB 04 ska tillämpas i praktiken.

Publicerad: 30 jan 2015 Entrepenadjuridik Evenemang