Yvonne Svensson, Boverket, berättade om myter och sanningar om PBL. Foto: Ellen Norman
Yvonne Svensson, Boverket, berättade om myter och sanningar om PBL. Foto: Ellen Norman

Sant och falskt om PBL

Boverkets rättschef, Yvonne Svensson, kom till Stockolms Byggmästareförening fredagen den 14 februari för att berätta om några myter i plan- och bygglagen (PBL). Föreningens bostadsutskott hade bjudit in medlemmarna till ett lunchseminarium för att lyssna när Yvonne Svensson rätade ut några frågetecken kring till exempel bullerregler, energimätning och vad som gäller vid flyttning. 

Yvonne Svensson inledde sin presentation med att konstatera att det finns påståenden kring krav och regler i PBL och BBR (Boverkets byggregler) som faktiskt inte är sanna. I vissa fall kan mytbildningen bero på att byggföretag och plan- och bygglovshandläggare i kommuner inte alltid är insatta i den hierarki som finns bland lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter vilka alla är bindande samt allmänna råd från Boverket som är rekommendationer.

– Boverket hittar inte på lagar och regler. Vi uttolkar lagen med preciseringar för till exempel buller, tillgänglighet, brandsäkerhet och energimätning, men vi kan bli bättre på att förtydliga vad som är ett krav enligt BBR och vad som är en rekommendation i våra allmänna råd, slog Yvonne Svensson fast.

Finns det krav på tyst sida?

Bostadsbyggare får ibland höra från kommunerna vid planarbetet att en bostad måste ha en tyst sida. Yvonne Svensson har också hört detta påstående och det enkla svaret på frågan är: nej.

Vid planläggning finns de bindande reglerna i PBL och ett krav är att marken ska vara lämplig för bebyggelse. Sedan finns Boverkets allmänna råd med rekommendationer på hur man skulle kunna göra för att uppfylla lagens krav och ett sätt att visa att marken är lämplig i bullerutsatta lägen är att utforma bebyggelsen med en så kallade tyst sida. De allmänna råden är som sagt en rekommendation som man inte behöver följa om man kan göra på ett annat sätt för att uppfylla lagen. Förvisso kan det bli ett bindande krav om det förs in som planbestämmelse i en detaljplan.

Finns det krav på att kunna sova med öppet fönster?

Myten om att man måste kunna sova med öppet fönster avlivade Yvonne Svensson snabbt. I plan- och bygglagstiftningen finns inget krav på att kunna sova med öppet fönster. Det enda hon eventuellt kunde härleda denna myt till var att det i BBR finns regler om vädring (avsnitt 6:253).

Vad gäller vid flyttning?

Yvonne Svensson förklarade att BBR inte gäller vid flyttning. Nybyggnad likställs med uppförande av ny byggnad eller flyttning. Vid flyttning gäller samma regler som vid nyuppförande i PBL och PBF, dock får kraven anpassas med hänsyn till byggnadens förutsättningar och flyttningens syfte.

Kan inte Boverket ta bort krav på tillgänglighet?

Kraven på tillgänglighet diskuteras ibland, inte minst när det gäller ungdoms- och studentbostäder. Men Boverket kan inte göra något åt kravet eftersom det är inskrivet i plan- och bygglagen som riksdagen har beslutat om. Kraven i BBR är enbart tillämpningsföreskrifter (preciseringar) till PBL och PBF, så om Boverket skulle upphäva sina regler i BBR finns kraven kvar ändå i PBL och PBF.

Måste energi mätas enligt BBR?

Återigen konstaterade Yvonne Svensson att det inte finns några krav i BBR om mätning av energi. Det finns förvisso ett allmänt råd (avsnitt 9:2 och 9:3) i BBR, men de allmänna råden ska ge utrymme för möjligheten att göra på andra sätt. Kravet är att energin ska beräknas eller mätas, och det är byggnadsnämnden i kommunen som avgör om det krävs energimätning i kontrollplanen.

Oklarheter? Gå till källan!

Yvonne Svensson avslutade med att ge ett konkret råd till byggföretagen:

– Ta reda på fakta – vad står det i lagen egentligen?

Om en planhandläggare kräver något som man känner sig tveksamma inför, ska man våga fråga vilket författningsstöd som beslutet och kravet grundar sig på. 


Länk till presentationen:

Sant och falskt om PBL, Yvonne Svensson, Boverket


Publicerad: 17 feb 2014 Bostad Evenemang