Per Levin  från Projektengagemang Energi & klimatanalys AB. Foto: Ellen Norman
Per Levin från Projektengagemang Energi & klimatanalys AB. Foto: Ellen Norman

På väg mot nära noll

Det finns många begrepp kring energieffektiva byggnader och krav kring energianvändning för olika typer av byggnader. Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott bjöd fredagen den 7 november in till frukostmöte för att reda ut begreppen. Till hjälp fanns Per Levin från Projektengagemang Energi & klimatanalys AB som berättade om vad som gäller för BBR-hus, passivhus, nära nollenergihus, nollenergihus och plusenergihus.

Jenny Winblad, ordförande för teknik- och miljöutskottet och till vardags miljöansvarig på NCC Boende, hälsade alla välkomna till frukostmötet och sa inledningsvis:

– Byggbranschen är en stor energianvändare och vi behöver ta ett miljö- och energiansvar. Det är så klart även ett konkurrensmedel för varje företag att kunna anpassa sig snabbt till nya energikrav samt gärna ligga steget före innan nya regler träder i kraft.  

BBR-hus

Per Levin började med att förklara BBR-hus. I Boverkets byggregler finns energikrav för lokaler och bostäder, både för icke elvärmda och elvärmdan fastigheter. I dagsläget finns tre klimatzoner i Sverige, men från 1 februari 2015 kommer det att ökas till fyra. Då kommer även energikraven att skärpas för Stockholmsregionen, utom för småhus samt för studentlägenheter och smålägenheter i flerbostadshus som fått undantag från de nya reglerna.

Passivhus

Passivhus är en byggnad som har så låga värmeförluster vid dimensionerande utetemperatur, att den värme som då behövs kan bäras in med den luft som krävs för hygienbehovet. Energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsenergi ligger på ungefär halva nivån jämfört med BBR19 och för en fjärrvärmd bostadsbyggnad i södra Sverige hamnar kravet för Passivhus på 50 kWh/ m2 och för en elvärmd byggnad på hälften av detta.

Nollenergihus och plusenergihus

Nollenergihus, förklarade Per Levin, är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför. Det kan vara el från t.ex. solceller eller värme som levereras till annan byggnad eller fjärrvärmenätet. Plusenergihus i sin tur tillför byggnaden mer energi än den använder under året.

Olika grader av verifiering

Per Levin pekade på att en av svårigheterna när det gäller energikraven är att verifiera den faktiska energianvändningen i en fastighet. En byggherre tar fram ett beräknat värde vid projekteringen, men sedan behöver det styrkas genom mätningar.

Jenny Winblad kommenterade detta:

– Branschen behöver bli bättre på att följa upp och dra lärdomar av genomförda projekt för att kunna möta framtida krav.

Nära nollenergihus

Per Levin tog även upp nära nollenergihus som är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion senast 2019 enligt ett EU-direktiv. Varje land får själv bestämma hur nära noll kravet ska vara och utvärdering av provhus ska användas för att stämma av nivån. Kriterierna ligger för närvarande på regeringens bord att bestämma och Boverket har i uppdrag att definiera nära noll tillsammans med branschen.

Sveby – branschstandard för energi i byggnader

Per Levin tog avslutningsvis även upp det viktiga arbete som görs inom Sveby (www.sveby.org). Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen för att möta funktionskraven i BBR, byggherrars krav och andras krav för energi i byggnader. Inom branschsamarbetet Sveby har det tagits fram verktyg för att beställa, bygga och följa upp energianvändningen inom fastigheter.

Efter frukostmöte kommenterade Jenny Winblad resan mot nära nollenergihus:

– Det är viktigt att sprida kunskap för att få med hela branschen mot nära nollenergihus och det var mycket glädjande att så många kom på frukostmötet för att ta del av Per Levins kunskaper om alla dessa olika energibegrepp.

Här kan ni ladda ner Pers presentation:

Per Levin, Projektengagemang Energi & klimatanalys AB (pdf)

Publicerad: 07 nov 2014 Evenemang Teknik och miljö