I panelen: Magnus Lindqvist, Boverket; Kerstin Bokliden, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting; Lisa Johansson, Structor Akutsik och Arne Fredlund, Stockholms stad. Moderator: Anders Ekegren, KSL.
I panelen: Magnus Lindqvist, Boverket; Kerstin Bokliden, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting; Lisa Johansson, Structor Akutsik och Arne Fredlund, Stockholms stad. Moderator: Anders Ekegren, KSL.

Önskemål: Samordna regelverken för buller

Boverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) bjöd tisdagen den 23 september in till ett gemensamt frukostmöte, Bostadsforum, för att diskutera vad de föreslagna förändringarna kan innebära för bostadsbyggande.

– Det är bra att det tas fram nya riktlinjer eftersom regelverket kring industribuller inte har hängt med den byggnadstekniska utvecklingen. I vår växande region behöver vi uppdaterade regler som bidrar till att vi kan nyttja attraktiv mark för bostadsbyggande. Ett av de positiva förslagen är att mätning av industribuller nu görs vid fasaden och inte vid tomtgränsen, men det finns fortfarande saker att se över, som exempelvis att se till de allmänna kvaliteterna för boendet och inte absoluta gränsvärden för buller, kommenterade Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, frukostmötet.

Nya förslag från Boverket

Magnus Lindqvist, från Boverket som utrett frågan, inledde frukostmötet med att berätta om bakgrunden till regeringsuppdraget. Han påpekade att Naturvårdsverkets nuvarande vägledning från 1970-talet inte var tänkt för bostadsbebyggelse och dess riktvärden är föråldrade och i behov av uppdatering. Några av Boverkets förslag i utredningen är:

  1. Kompensationstänkande skyddad sida, så kallad tyst sida, ska gälla även för industribuller.
  2. Nattid för industribuller ska få samma tid som för annan trafik, det vill säga kl. 22–06.
  3. De stränga nattvärdena justeras.
  4. Bullret ska mätas vid fasad och inte vid tomtgräns som tidigare.

Vikten av samordning

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har länge arbetat med frågan kring trafik- och industribuller. Kerstin Bokliden, handläggare på SKL, förklarade att politiker länge har irriterats över att bedömningen av buller har varit olika i olika delar av landet. Hon betonade att det behövs en samsyn och samordning av buller och att de ska ha en liknande hantering över hela landet. Vidare ansåg Kerstin Bokliden att nuvarande regelverket behöver bli enklare och tydligare, så att alla parter kan förstå vad som gäller idag och framöver. En av farhågorna enligt SKL är att det kan vara svårt att klara nattvärdet på 45 dB för ljuddämpande sida och de föreslår istället att man ska räkna på en dygnsekvivalent istället.

Äntligen görs det något

Arne Fredlund, senior rådgivare på Stockholms stad, gav uttryck för att det verkligen är på tiden att det görs något åt riktlinjerna. De nuvarande är gammaldags och anpassade för dåtidens bostäder då det som hördes utomhus även tydligt hördes inomhus. Arne Fredlund var tydlig med att han inte tycker att riktlinjerna ska fokusera på utomhusvärdena för buller och dess negativa hälsoeffekter eftersom moderna byggnaderna är tysta inomhus. Dessutom menade han att det är svårt att förstå varför industribuller har strängare värden än trafikbuller, då de kan ha likartad karaktär idag.

– Vi behöver kunna bygga mer i centrala lägen och det går att tolerera buller utomhus om det är tyst inne, betonade Arne Fredlund.

Buller går att åtgärda vid källan eller i planeringen

Idag har vi dålig kunskap om hur industribuller påverkar människor då vi idag inte har bostäder nära industrier. Detta redogjorde Lisa Johansson, konsult på Structor Akustik, för och förklarade vidare att det är svårt att kategorisera industribuller då varje verksamhet är unik. Dock finns det extra besvärande industriverksamheter som till exempel slammer vid rangering, hörbara toner från fartyg, lågfrekvent buller från bilar på tomgång.

Det mest effektiva sättet att komma åt buller är att göra åtgärder vid källan, såsom ljuddämpning, avskärmning, tidsrestriktioner och elanslutning för fartyg och bilar så att de inte behöver ha motorerna igång. Lisa Johansson gav även exempel på hur man i planeringen kan åtgärda störande buller, till exempel att ha en tyst sida och absorberande ytor.

Det går åt rätt håll

Anders Ekegren, moderator och ordförande i KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning, kommenterade frukostmötet:

– Förändringarna i bullerfrågan går åt rätt håll och det är bra att det nu går att ha en tyst sida även för industribuller. Men fortfarande är det ett ålderdomligt tänk i det nya förslaget då trafikbuller och industribuller inte jämställs, vilket känns mer naturligt i en modern storstadsregion. Det borde istället göras individuella bedömningar för industrier skiljer sig så mycket åt beroende på vilken verksamhet de bedriver.


Här kan ni se presentationerna från talarna:

Magnus Lindqvist, Boverket.pdf

Kerstin Bokliden, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).pdf

Lisa Johansson, Structor Akustik.pdf

 

Publicerad: 23 sep 2014 Bostad Evenemang