Cathrin Bergenstråhle (M) tar emot Stockholms Byggmästareförenings 10 förslag till ökat bostadsbyggandet. Foto: Ellen Norman.
Cathrin Bergenstråhle (M) tar emot Stockholms Byggmästareförenings 10 förslag till ökat bostadsbyggandet. Foto: Ellen Norman.

Nacka satsar på nära och nyskapande stadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening satte ordförande i Nackas stadsbyggnadsnämnd, Cathrin Bergenstråhle (M), i Heta stolen tisdagen den 29 april. I och med överenskommelsen om utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbyggande har Nacka åtagit sig att bygga 14 000 nya bostäder på västra Sicklaön längs med tunnelbanans nya spår. Cathrin Bergenstråhle meddelade att Nacka satsar än mer och kommer sammanlagt att bygga 20 000 nya bostäder i hela kommunen fram till 2030.

Satsning på infrastruktur ger ökat bostadsbyggande

Första frågan till Cathrin Bergenstråhle var vilken syn hon tror att andra stockholmare har av Nacka och vad som gör att man flyttar till kommunen. Svaret blev att Nacka har både närhet till stan och skär samt att de som bildar familj uppskattar kommunens bra skolor.

Cathrin Bergenstråhle menade vidare att för att kommuninvånarna ska uppleva denna närhet är det inte hållbart att sitta i långa bilköer in till stan. Därför är satsningar på transportsystem en viktig punkt i kommunens politik och inte minst har frågan en framträdande plats i översiktsplanen. Cathrin Bergenstråhle pekade på att Nacka har haft en eftersläpning när det gäller satsningar på olika transportsystem och den dåliga infrastrukturen har hindrat utbyggnaden av bostäder, för smidigt resande är viktigt.

Hon pekade ut några kommande viktiga infrastruktursatsningar:

  • Saltsjöbanan ska rustas upp med 1,5 miljarder och få dubbelspår som ger ökad turtäthet.
  • En ny Skurubro ska byggas med motorväg och finansieras till två tredjedelar med brukaravgifter, vilket gör att bron kan byggas 10 år tidigare.
  • Slussen är en mycket viktig knutpunkt för nackaborna och den nya bussterminalen behöver ha god kapacitet och tillgänglighet.
  • Den östliga förbindelsen skulle betyda mycket för Nacka och underlätta resandet.
  • Kommunen tittar på hur de kan bygga ut kollektivtrafiken på vatten.
  • Tunnelbanan med tre nya stationer (Sickla station, Järla station och Nacka centrum) kommer att ge ett stort tillskott av nya bostäder.

Nya Tunnelbanan enar och förenar

Cathrin Bergenstråhle berättade att det varit en intensiv höst med förhandlingarna om nya tunnelbaneutbyggnaden. Nacka har länge kämpat för att få tunnelbana och kommunfullmäktige fattade ett enhälligt beslut kring överenskommelsen. Bebyggelsen mellan Nacka och Stockholm har de senaste åren vuxit mer och mer samman och tunnelbanan kommer att än mer förena Nacka med stan.

Byggstarten för tunnelbanan är planerad till 2015 och ska sträcka sig till 2025. Cathrin Bergenstråhle påpekade att tar lång tid bygga, men inom politiken ska de arbeta för att snabbt ta fram nya detaljplaner för att påskynda arbetet så gott det går.

Från lågt byggande till byggboom

Idag bygger Nacka omkring 400-500 bostäder per år. Först 2017 ser Cathrin Bergenstråhle att den stora byggboomen kommer att ske med cirka 1200 nya bostäder per år. Byggandet kommer framför allt att ske på Sicklaön, men Nacka satsar på hela kommunen och planerar för förtätning i redan existerande områden. Planen är att ha en tät och blandad bebyggelse i centrala lägen och på så sätt spara naturområden.

Det stora bostadsbyggandet tillsammans med de omfattande infrastruktursatsningarna kommer att kräva god planering och etappindelningar, och för att klara detta krävs ökade resurser till exploaterings- och plankontoret. Cathrin Bergenstråhle menar att kontoren redan idag har bra samarbete mellan varandra och att detta så klart är viktigt är värna om även i fortsättningen när intensiteten ökar.

Dialog med medborgarna

Under hösten 2013 arbetade Nacka med medborgardialoger för att på ett tidigt skede involvera allmänheten i bostadsplanerna. I dialogerna har de använt 3D-teknik och webben för att fånga upp idéer och åsikter. Runt 5000 personer har deltagit och arbetat har mynnat ut i visionen ”Nära och nyskapande”. Det finns en stor acceptans i kommunen för en aktiv utbyggnad, förklarade Cathrin Bergenstråhle, även om Nacka också får se många överklaganden av detaljplaner som försenar byggandet.

Ny markpolicy

Nacka kommun har ett markinnehav på runt 40 procent av den mark som ska bebyggas. Cathrin Bergenstråhle förklarade att det finns mycket ”mellanrum” i nuvarande bebyggelse som gör att kommunen kan förtäta och få många nya bostäder på sin mark.

Tidigare har Nacka kommun inte haft någon markanvisningspolicy, men nyligen har de antagit en. Det ska vara enkelt och tydligt vad kommunen kräver av byggherrar, och det är inte bara priset som ska avgöra vem som får en markanvisning, utan Nacka kommer även att arbeta med andra faktorer för att få en bred konkurrens bland byggherrarna.

Finansiering av utbyggnaden

I slutändan måste utbyggnaden av nya bostäder och infrastruktur finansieras och frågan är hur det ska gå till och vilka som kommer att få ta del av värdestegringen på fastigheter. Cathrin Bergenstråhle tycker att det är rättvist att de som ska bygga nytt får vara med och finansiera. När det gäller byggandet i spåren av nya tunnelbanan är influensområdet ganska litet och värdestegringen sker i det närliggande området och inte i till exempel andra områden av Nacka, och då bör inte alla invånarna i kommunen finansiera byggandet genom skattehöjningar.

Tre utmaningar för framtiden

Cathrin Bergenstråhle fick avslutningsvis blicka in i kommande mandatperiod och vilka viktiga beslut som hon anser då behöver tas:

  1. Kommunen behöver effektivisera och bli snabbare i planprocessen. Förhoppningsvis kan ny lagstiftning hjälpa till att skynda på processerna.
  2. Överdäckning av Värmdöleden skulle betyda mycket för kommunen.
  3. Än mer fortsatt utbyggnad av tunnelbanan till Orminge.

Byggprocessen är som en labyrint

Byggprocessen är många gånger lång och snårig, och Stockholms Byggmästareförening har illustrerat detta med ett stort labyrintspel. För att ta sig igenom denna labyrint snabbt och smidigt är det viktigt med ett nära och gott samarbete mellan kommun och byggherre. Heta stolen avslutades med att Cathrin Bergenstråhle fick spela labyrintspelet tillsammans med Peter Skott från Skanska. Peter Skott är även ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott och innan spelet började överlämnade han föreningens 10 förslag till ökat bostadsbyggande till Cathrin Bergenstråhle.

Se här hur det gick när Cathrin Bergenstråhle, som representant för Nackas bostadsbyggande, och Peter Skott, som representant för byggföretagen, tog sig igenom labyrintspelet på 20,89 sekunder:

Publicerad: 29 apr 2014 Bostad Evenemang