Tobias Andersson, Sveab och Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier. Foto: Ellen Norman
DSC_3645_webb.jpg

Hur får vi ett bra samarbete med Trafikverket?

Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, och Tobias Andersson, vd på Sveab och representant för SME-företagen gentemot Trafikverket, berättade om det arbete som görs för att få ett bättre samarbete med Trafikverket på ett frukostmöte fredagen den 12 september.

Lars Redtzer lyfte fram tre punkter som Sveriges Byggindustrier fokuserar på i sitt arbete med infrastruktur:

  1. Mer pengar till infrastruktursatsningar i landet.
  2. Mer infrastruktur för pengarna.
  3. Konkurrens på lika villkor.


Öka satsningen på infrastruktur

Redtzer visade att de senaste åren har staten satsat mer pengar på infrastruktur. Investeringarna ökar således, men fördelningen mellan satsningar på spårtrafik och vägnät kan variera beroende på vem som är i styrande majoritet. De senaste åren har trafiken dock ökat i alla system, speciellt inom järnvägen, och det finns ett stort behov av än mer underhåll och utbyggnad av infrastrukturen på alla fronter. Det är tydligt att så fort det blir någon brist i systemet så får det kostsamma konsekvenser för hela samhällsekonomin, t.ex. att personer sitter i tidsödande bilköer eller att tågtrafiken står still vilket gör att de inte kan ta sig till jobbet.

Ta tillvara erfarenhet och kompetens inom branschen

Både branschen och Trafikverket behöver se över hur produktiviteten kan öka. En viktig faktor för detta är värna om konkurrensen. Samtidigt påpekade deltagarna på frukostmötet att det även är av stor betydelse att Trafikverket och huvudentreprenörer lyssnar och tar tillvara på den komptens och erfarenhet som finns hos de många underentreprenörerna. Lars Redtzer instämde i detta och framhöll att de perspektiv som finns hos de små och medelstora företagen behövs lyftas fram i arbetet med att påverka den stora beställaren Trafikverket.

Fler effektiva samarbetsformer behövs

Redtzer berättade att Trafikverket arbetar för att bli en mer renodlad beställare och därmed gå från att beställa utförandeentreprenader till allt mer totalentreprenader. Tanken med detta är att nyttja företagens kreativitet bättre, vilket på så vis ska leda till ökad effektivitet. Tobias Andersson påpekade att det som är viktigt för mindre företag är att då få till flera samarbetsformer för att värna om konkurrensen då inte alla har kapacitet till stora projekteringar.

Kostnadsdrivande krav

En viktig fråga på agendan är olika kostnadsdrivande krav och titta på vad som är relevant i kontrakten och vad som driver upp kostnader. Ett exempel är att Trafikverket har som ambition att undvika avsteg från AB 04, ABT 06 och ABK 09 i största möjliga mån. En annan punkt är att riskhantering och riskfördelning ska utgå från att minimera riskkostnad samt skapa god kalkylerbarhet.

Lars Redtzer och Tobias Andersson summerade frukostmötet efteråt med att det var givande samtal med de som närvarade. Det är just entreprenörernas synpunkter som behöver komma fram på detta sätt så att de som företräder branschen sedan kan förmedla detta i mötena med Trafikverket.

 

Publicerad: 12 sep 2014 Evenemang Infrastruktur