Gabriel Melki (S) blir intervjuad av Sofia Jonsson från Stockholms Byggmästareförening. Foto: Ellen Norman.
Gabriel Melki (S) blir intervjuad av Sofia Jonsson från Stockholms Byggmästareförening. Foto: Ellen Norman.

Botkyrka satsar på 20 000 nya bostäder till år 2040

Botkyrka kommuns nye ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Gabriel Melki (S), fick sätta sig i Heta stolen i Kulturhuset på tisdagen för att svara på frågor om byggandet i kommunen. Botkyrka är på väg att anta en ny översiktsplan och i den höjer de målen för bostadsbyggande från idag cirka 250 nya bostäder per år till 650 bostäder per år fram till 2040.

Gabriel Melki har varit bosatt i Botkyrka sedan 1978 och aktiv inom politiken sedan 90-talet. Sedan 1 mars är han ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och han beskrev sin kommun som kreativ och inspirerande, men konstaterade samtidigt att det finns utmaningar när det gäller ett ökat bostadsbyggande och fler arbetstillfällen i kommunen.

Ökat bostadsbyggande

Botkyrka har en ny översiktsplan på gång och det finns även många detaljplaner, för närvarande 40 pågående projekt de närmast 2-3 åren, vilket borgar för att bostadsbyggartakten ska hålla sig på en för kommunen hög nivå. Det byggs även i hela kommunen och Gabriel Melki nämnde bland annat det stora byggande i Riksten där flygflottiljen F18 tidigare låg; ett område som när det är färdigbyggd kommer att ha cirka 2500 bostäder.

Gabriel Melki berättade att kommunen försöker skapa mer stadskänsla och stadskaraktär både när de bygger nytt och när de förtätar sina nuvarande bostadsområden. Det är viktigt med olika boendeformer och även få in handel i områdena, förklarade Gabriel Melki och utvecklade med att i områden med många hyresrätter ska det kompletteras med småhus och bostadsrätter och vice versa.

Kreativt stadsbyggande och flexibla planer

Botkyrka säger i sin översiktsplan att de vill öka flexibiliteten i nya detaljplaner och när de gör om gamla. De ska framöver undvika att styra funktion och gestaltning alltför hårt. Kommunen säger också att de vill ha ”Fria spelrum” i planeringen då det varken går eller helt ska förutbestämmas hur en plats kommer att bli använd och utformad.

För att åstadkomma dessa ”Fria spelrum” menar Gabriel Melki att det är av stor betydelse att ha en god medborgardialog redan i tidiga skeden. Han skickade även med till potentiella byggherrar att om det kommer bra idéer så kommer kommunen absolut att kunna ge ett stort spelrum.

Långt ifrån lagom – vad betyder det för byggandet?

Botkyrka kommun har devisen ”Långt ifrån lagom”. Gabriel Melki förklarade att när det gäller bostadsbyggande handlar det om att få med medborgarna på nya former av dialog, att våga prova nya grepp samt att sticka ut och bejaka variation i arkitekturen.

Kommunen mittemellan

Det finns tre betydelsefulla regionala stadskärnor runt Botkyrka: Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen och Södertälje. Gabriel Melki sa att dessa stadskärnor är viktiga även för Botkyrka, men för kommunen är det viktigt att planerade infrastruktursatsningar såsom Förbifarten kommer igång. Även Södertörnsleden nämnde Gabriel Melki som ett viktigt infrastrukturprojekt för Botkyrka kommun.

Känsla för Botkyrka

Det har framkommit att många unga inte i någon stor utsträckning identifierar sig som Botkyrkabo, utan de känner mer en tillhörighet till en viss kommundel eller en viss tunnelbane- eller pendeltågsstation. Gabriel Melki påpekade att detta är en styrka och samtidigt behöver kommunen arbeta med att knyta ihop de olika stadsdelar bättre, bland annat behövs bättre kollektivtrafik.

För att ytterligare stärka känslan för Botkyrka behövs fler byggprojekt, för byggkranar i sig är ett tecken på en levande kommun, sa Gabriel Melki. Det gladde honom också att många byggherrar visar ett stort intresse för kommunen och senast på ett seminarium som kommunen ordnade kom dryg 40 byggherrar för att på plats ta del av kommunens planer för bostadsbyggandet.

Nästa mandatperiod

På frågan om vilka viktiga beslut som Botkyrka behöver ta när det gäller stadsbyggandet nästa mandatperiod, tog Gabriel Melki upp fyra punkter:

 

  1. Den nya översiktsplanen behöver tas, för den ger riktlinjer för det fortsatta arbetet med bostadsbyggandet i kommunen.
  2. Utvecklingsplaner för områden behöver implementeras och genomföras.
  3. Fortsätta med förnyelsen och förtätningen av gamla områden.
  4. Ha en nära och god dialog med både medborgare och byggherrar.

 

Labyrintspelet

I bostadsbyggarprocessen krävs ett gott och nära samarbete mellan en kommun och en byggherre och ibland kan processen kännas som att ta sig igenom en labyrint. För att visa på detta fick Gabriel Melki spela labyrintspelet tillsammans med Fredrik Hemborg, regionchef för flerbostadshus i Stockholm på NCC Boende*. De klarade av den ibland krångliga vägen från idé till färdigt hus på 21 sekunder. Se hur det gick till:

Fredrik Hemborg, från NCC som även är ledamot i Stockholms Byggmästareförenings bostadsutskott, förklarade att för en byggare är viktiga aspekter för att investera i ett projekt att det finns goda kommunikationer till bostadsområdet för det har betydelse för hur attraktivt läget anses vara och det är även viktigt att den kommunala processen är långsiktig och förutsägbar.

I slutet av Heta stolen fick Gabriel Melki ta emot Stockholms Byggmästareförenings 10 förslag för ökat bostadsbyggande och Gabriel lämnade även över kommunens förslag till översiktsplan och "Framtid Alby" som är antagen av kommunfullmäktige 2014.

Gabriel_Melki_och_Fredrik_Hemborg.jpg

Gabriel Melki (S) och Fredrik Hemborg (NCC) utbyter tips för ett ökat bostadsbyggande.

* NCC som bygg- och anläggningsföretag är verksamma i Botkyrka på olika sätt. För närvarande bygger de ett bostadsrättsprojekt med 72 lägenheter i Tullingedal. Projektet är väldigt lyckat och till sommaren har NCC färdigställt hela projektet där alla lägenheter är sålda. NCC:s kundmätningar visar också att kunderna i projektet är väldigt nöjda med ett nöjdkundindex på 80.

Publicerad: 15 apr 2014 Bostad Evenemang