Frukostmöte om buller och bostadsbyggande med moderator Anders Ekegren (KSL), Anders Lillienau (regeringens bullerutredare), Johanna Bengtsson Ryberg (nationell bullersamordare på Naturvårdsverket), Martin Arkad (vd på Järntorget) och Kerstin Blom Bokliden (handläggare på SKL). Foto: Sofia Jonsson
Frukostmöte om buller och bostadsbyggande med moderator Anders Ekegren (KSL), Anders Lillienau (regeringens bullerutredare), Johanna Bengtsson Ryberg (nationell bullersamordare på Naturvårdsverket), Martin Arkad (vd på Järntorget) och Kerstin Blom Bokliden (handläggare på SKL). Foto: Sofia Jonsson

Frukostmöte om buller och bostadsbyggande

Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) ordnade tillsammans ett frukostmöte onsdagen den 24 april på temat buller och bostadsbyggande. Frågan som diskuterades var hur vi kan bygga fler bostäder i bullerutsatta miljöer i Stockholm.

– Det finns många aktörer inom bullerområdet och dessa verkar inte ha pratat med varandra och samordnat olika riktvärden och andra regler kring buller. Både byggare och kommuner efterfrågar en större tydlighet och klarare riktlinjer för hur man kan löser bullerfrågan vid bostadsbyggande. Dessutom behöver länsstyrelserna i landet göra samma tolkningar kring tillåtna speciallösning, kommenterade Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening, frukostmöte.

Inbjudna talare till frukostmötet var regeringens bullerutredare Anders Lillienau, Järntorgets vd Martin Arkad, SKL:s bullerhandläggare Kertin Blom Bokliden och den nationella bullersamordnaren på Naturvårdsverket Johanna Bengtsson Ryberg.

Regeringen tillsatte i januari en utredning för att se över bullersamordningen mellan olika myndigheter och syftet är att underlätta bostadsbyggandet i bullerutsatta lägen. Utredaren för bullerutredningen, Anders Lillienau, berättade på frukostmötet att det kanske inte behövs så många nya regler på lagnivå, för till exempel finns riktvärden för buller inte i lag utan i vägledningar och det är dessa vägledningar som behöver samordnas. Tyngdpunkten i arbetet kommer förmodligen att hamna på regleringen i plan- och bygglagen. PBL är inte helt tydlig, men detaljplaner och bygglov är processer som man inte kommer ifrån och då är det viktigt att dessa processer är genomtänkta så att varje ny lägenhet blir bra ur bullersynpunkt.

Martin Arkad, vd på Järntorget, beskrev problembilden för de bostadsbyggande företagen. Arkad påpekade att de olika riktvärdena för buller som finns visserligen skapar en otydlighet vilket försvårar för byggarna. Men det stora problemet är att de tekniska lösningar som kan användas för att klara riktvärdena inte alltid får tillämpas, för det finns en godtycklighet i vilka speciallösningar ”i mindre omfattning” som får användas.

– Bra tekniska lösningar som klarar riktvärdena borde få godkänt, annars blir den tråkiga effekten att nästan inga små lägenheter byggs i Stockholm, avslutade Martin Arkad sitt anförande.

Kerstin Blom Bokliden från SKL välkomnade regeringens bullerutredning. SKL har länge efterfrågat en översyn kring bullerfrågan. Kommuner ska jobba för att skapa förutsättningar för att bygga bostäder och då behövs en tydlighet mellan vilka avvägningar som kan göras och hur man ska se till helheten mellan bostadsförsörjning och bullerriktvärden.

Frukostmötet gick under temat ”Bostadsforum bjuder in” och byggare, företrädare för kommunerna i Stockholms län och länsstyrelsen var inbjudna för ett samtal kring bullerfrågan. Mötet var välbesökt med drygt 80 personer som närvarade och ställde frågor till de inbjudna talarna.

Publicerad: 25 apr 2013 Bostad Evenemang