Du är här: Start

Branschfakta

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av stor betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den bidrar till de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läget i länet

De senaste tio åren har länets befolkning ökat med över 320 000 personer. Befolkningsökningen väntas fortsätta och 2030 kan länet ha över 2,6 miljoner invånare. För att klara bostadsbehovet för så många nya invånare behöver regionen ha ett högt och jämt bostadsbyggande. Det behövs också en större variation på bostäderna som byggs.

De senaste åren har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Mellan 2013-2016 påbörjades knappt 62 000 bostäder i Stockholms län jämfört med drygt 29 000 föregående fyraårsperiod. De kommande åren bedöms bostadsbyggandet vara fortsatt mycket högt, även om toppen förmodligen är nådd. 
(källa: Länsstyrelsen Stockholm)

Stockholmsbarometern

Näringslivet i Stockholm stärktes ytterligare under fjärde kvartalet 2016. Medan flera viktiga delnäringar möter motvind vänder byggbranschen upp. Läget inom huvudstadsregionens byggbransch är bättre än normalt, vilket bland annat förklaras av en skriande bostadsbrist.

Byggandet ökar men samtidigt är bristen på arbetskraft inom Stockholms byggbransch mycket stor, vilket håller tillbaka konjunkturen. Ändå arbetar var tionde stockholmare inom byggbranschen och sysselsättningen har ökat under de senaste femton åren.
(källa: Stockholms Handelskammare)

Fakta om byggandet

Fakta_om_byggandet_2015.jpg

I Fakta om byggandet har Sveriges Byggindustrier sammanställt statistik över bygginvesteringar, bostäder, branschens struktur, arbetsmarknad med mera. Förhoppningen är att den ska vara till hjälp när du behöver överskådliga uppgifter om byggmarknaden.

Antal sidor: 68
Utgivningsår: 2015/2016 

Ladda ner direkt:
Fakta om byggandet 2015 (5,6 Mb)

Sund offentlig upphandling

Sund_offentlig_upphandling_-_rapport_2014.jpg

En rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten.

Syftet med rapporten är att belysa vissa av de återkommande problem som byggbranschen ser vid offentliga upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader, men också att peka på lösningar som är förenliga med lagstiftningen och som underlättar för alla inblandade parter.

Antal sidor: 16
Utgivningsår: 2014 

Ladda ner direkt:
Rapporten "Sund offentlig upphandling"
Sammanfattning av rapporten "Sund offentlig upphandling"