Du är här: Start

Branschfakta

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av stor betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den bidrar till de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läget i länet - Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018

De tre senaste åren har länets befolkning ökat med 110 000 personer. Befolkningsökningen väntas fortsätta och 2030 kan länet ha över 2,8 miljoner invånare. För att klara bostadsförsörjningen för så många nya invånare behöver länet ha ett hållbart byggande som är högt och jämnt över tid och som är varierat till pris, storlek och upplåtelseform.

De senaste åren har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Mellan 2015–2017 påbörjades 56400 bostäder i länet, 20000 fler än föregående treårsperiod. De kommande åren bedöms bostadsbyggandet emellertid minska. 

(källa: Länsstyrelsen Stockholm)

Stockholmsbarometern Q1 2018

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Efter en tid av stark konjunktur vänder Stockholmsekonomin nedåt under det första kvartalet 2018. Konjunkturen i Stockholm försämras och faller tillbaka till en normalnivå. Stockholmsbarometern försvagas med drygt fyra enheter till strax över 99, vilket betyder att konjunkturen i Stockholm befinner sig på den lägsta nivån sedan 2013.

Trots ett fortsatt byggbehov i huvudstadsregionen har konfidensindikatorn för Stockholms byggbransch länge stått och stampat. Under första kvartalet 2018 förbättras Stockholms byggbransch något. Arbetskraftsbristen inom Stockholms byggbransch är en allvarlig hämsko för byggandet. Utsikterna för byggmarknaden på ett års sikt ökar jämfört med föregående kvartal, men är alltjämt negativa.

(källa: Stockholms Handelskammare)

Fakta om byggandet

Fakta_om_byggandet_2015.jpg

I Fakta om byggandet har Sveriges Byggindustrier sammanställt statistik över bygginvesteringar, bostäder, branschens struktur, arbetsmarknad med mera. Förhoppningen är att den ska vara till hjälp när du behöver överskådliga uppgifter om byggmarknaden.

Antal sidor: 68
Utgivningsår: 2015/2016 

Ladda ner direkt:
Fakta om byggandet 2015 (5,6 Mb)

Sund offentlig upphandling

Sund_offentlig_upphandling_-_rapport_2014.jpg

En rapport om byggbranschens syn på offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten.

Syftet med rapporten är att belysa vissa av de återkommande problem som byggbranschen ser vid offentliga upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader, men också att peka på lösningar som är förenliga med lagstiftningen och som underlättar för alla inblandade parter.

Antal sidor: 16
Utgivningsår: 2014 

Ladda ner direkt:
Rapporten "Sund offentlig upphandling"
Sammanfattning av rapporten "Sund offentlig upphandling"